Autocenter De Rudder bvba - iban nummer: 93363036591167 - btw nummer: 0899-506-041

 

Algemene voorwaarden:

Autocenter De Rudder probeert de inhoud van haar officiële website zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk te houden.

Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Autocenter De Rudder kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke fouten of onnauwkeurigheden op deze website, noch voor verlies, ongemak of directe dan wel indirecte schade geleden ten gevolge van het gebruik van op deze website voorkomende incorrecte informatie. Het is mogelijk dat via de internetsite van Autocenter De Rudder toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Autocenter De Rudder kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze websites en/of -pagina's.

Autocenter De Rudder wijst hierbij elke aansprakelijkheid af voor het onjuiste of bedrieglijke gebruik van de op deze website verstrekte gegevens. Ze is geenszins aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van de informatie die via het systeem werd gevonden of uitgewisseld.

Ze waarborgt niet dat de informatie vrij is van virussen. De website wordt gebruikt op eigen risico.

Het opnemen van links naar één of meerdere andere websites, met inbegrip van links vervat in die websites wijst niet noodzakelijkerwijze op enig verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring.

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, in verband met het gebruik van via het systeem beschikbaar gesteld materiaal of informatie, ongeacht of zodanige klachten gericht zijn tegen Autocenter De Rudder of tegen om het even welke andere persoon die het systeem van materiaal of informatie heeft voorzien. Autocenter De Rudder of enige partij die via het systeem informatie verstrekt, kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade.

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, stemt ermee in alle risico's in verband met het gebruik van het systeem op zich te nemen en geen klacht in te dienen tegen Autocenter De Rudder of enige andere partij die het systeem van materiaal of informatie voorziet, met inbegrip van het risico dat een computer, software of gegevens beschadigd worden door een virus dat werd doorgegeven of geactiveerd via het systeem of de toegang tot het systeem.

Algemene voorwaarden en Klanteninformatie: Webshop "Alcar" band+velg combinatie:

Algemene voorwaarden & Klantinformatie

Inhoudsopgave

1. Geldigheid

2. Sluiting Overeenkomst

3. Herroepingsrecht

4. Prijzen en betalingsvoorwaarden

5. Leverings- en verzendvoorwaarden

6. Aansprakelijkheid voor gebreken

7. Toepasselijk recht, bevoegde Rechter

8. Informatie over de onlinebeslechting van geschillen

1) Geldigheid

1.1 Deze algemene voorwaarden van Autocenter de Rudder bvba (hierna "de verkoper") zijn

van toepassing op alle overeenkomsten die een consument of ondernemer (hierna "de

klant") met betrekking tot de door de verkoper in zijn online-shop getoonde producten

en/of diensten met de verkoper afsluit. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden

van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij anders wordt

overeengekomen.

1.2 Een consument in de zin van onderhavige algemene voorwaarden is iedere

natuurlijke persoon die rechtshandelingen verricht voor doeleinden die overwegend

buiten de zelfstandige uitoefening van een beroep of bedrijf vallen. Een ondernemer in

de zin van onderhavige algemene voorwaarden is iedere natuurlijke persoon of iedere

rechtspersoon of iedere personenvennootschap die een rechtshandeling aangaat in het

kader van haar zelfstandige uitoefening van een beroep of bedrijf.

2) Sluiting Overeenkomst

2.1 De in de online-shop van de verkoper getoonde productomschrijvingen vormen

geen bindend aanbod van de verkoper, maar dienen ertoe de klant uit te nodigen om

een bindend aanbod te doen.

2.2 De klant kan via het in de online-shop van de verkoper geïntegreerde online

bestelformulier het aanbod doen. Daarbij doet de klant, nadat hij de geselecteerde

goederen en/of diensten in de virtuele winkelmand heeft gelegd en de digitale

bestelprocedure heeft doorlopen, door het klikken van de knop ter afronding van de

bestelling een bindend aanbod tot sluiting van een koopovereenkomst m.b.t. de

goederen en/of diensten die zich in de winkelmand bevinden. De aanvraag kan echter

pas worden verzonden als de klant door het hokje voor "Ik heb de algemene

voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord” aan te vinken, deze contractuele

voorwaarden aanvaardt.

2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen aanvaarden,

door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm

(fax of e-mail) te doen toekomen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de

klant doorslaggevend, of

door de bestelde goederen aan de klant te leveren, waarbij de ontvangst van de

goederen door de klant doorslaggevend, of

door de klant na het ontvangen van diens bestelling te verzoeken om te betalen.

De verkoper stuurt de klant in elk geval een bevestiging van de bestelling toe met

daarbij een aanleiding hoe de algemene voorwaarden via de functie 'Afdrukken’

gedownload en afgedrukt kunnen worden.

Wanneer er sprake is van meerdere van voormelde alternatieven , komt de

overeenkomst tot stand op het moment waarop één van de voormelde alternatieven

zich voordoet. Indien de verkoper het aanbod van de klant binnen de eerder vermelde

termijn niet aanneemt, geldt het aanbod als verworpen met als gevolg dat de klant niet

meer aan zijn wilsverklaring gebonden is.

2.4 De termijn om het aanbod te aanvaarden begint op de dag na het verzenden van

het aanbod door de klant en eindigt op het einde van de vijfde dag na het verzenden

van het aanbod.

2.5 Voordat de klant zijn bindende bestelling via het online bestelformulier van de

verkoper verstuurt, kan de klant zijn ingevoerde gegevens met de gebruikelijke

toetsenbord- en muisfuncties wijzigen. Bovendien zijn alle ingevoerde gegevens voor

het versturen van de bindende bestelling nog eens in een bevestigingsvenster te zien,

en kunnen deze ook daar met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties worden

gecorrigeerd.

2.6 Voor het sluiten van de overeenkomst is uitsluitend een Nederlandstalige versie

beschikbaar.

2.7 Het proces van bestellen en het contact vinden doorgaans per e-mail en

automatische bestelafwikkeling plaats. De klant dient ervoor te zorgen dat het door hem

aangegeven e-mailadres correct is zodat de door de verkoper naar dit e-mailadres

verzonden berichten te ontvangen kunnen worden. De klant moet er in het bijzonder

voor zorgen dat eventuele SPAM-filters de door de verkoper of door met de afwikkeling van de bestelling belaste derden verzonden berichten niet blokkeren.

 

3) Herroepingsrecht

3.1 Consumenten hebben in beginsel een recht op herroeping.

3.2 Meer informatie over het herroepingsrecht kan worden gevonden in de

standaardinstructies voor herroeping van de verkoper.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 De door de verkoper aangegeven prijzen zijn totaalprijzen en zijn inclusief de

wettelijke omzetbelasting. Eventuele afleverings- of verzendkosten worden in de

betreffende productbeschrijvingen separaat aangegeven.

4.2 De klant beschikt over verschillende betalingsmogelijkheden, die worden

aangegeven op de website van de verkoper.

4.3 Wanneer de klant kiest voor vooruitbetaling als wijze van betaling, dient het bedrag

onmiddellijk na afsluiting van de overeenkomst te worden voldaan.

4.4 In geval van keuze voor de betalingsmethode 'PayPal’ verloopt de betaling via de

betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.a. r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg overeenkomstig de toepasselijke gebruiksvoorwaarden van PayPal,

die kunnen worden ingezien via

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full. Voorwaarde om voor

deze betalingsmethode te kiezen is onder meer dat de klant een PayPal-rekening opent

of reeds beschikt over een PayPal-rekening.

4.5 Bij keuze voor de betalingsmethode Bancontact machtigt de klant zijn bank, die bij het

Bancontact/Mister Cash-betalingssysteem is aangesloten, om de betaalopdracht uit te voeren. Na de

machtiging voor deze betaalopdracht wordt het factuurbedrag van de rekening van de

klant afgeschreven en naar de rekening van de verkoper overgeschreven. De verkoper

wordt onmiddellijk geïnformeerd over de geslaagde betaling.

5) Leverings- en verzendvoorwaarden

5.1 De levering van goederen vindt, wanneer niets anders overeengekomen is, plaats

via verzending aan het door de klant aangegeven adres. Bij de afwikkeling van de

transactie is het tijdens de bestelling aangegeven adres bepalend.

5.2 Als de transportonderneming de verzonden goederen terugstuurt naar de verkoper

omdat aflevering bij de klant niet mogelijk was, draagt de klant de kosten voor de niet

geslaagde verzending. Dit geldt niet wanneer de klant geen verwijt treft ten aanzien van

de mislukte bezorging of wanneer hij tijdelijk verhinderd was om de levering in

ontvangst te nemen, tenzij de verkoper de levering binnen een redelijk geachte termijn

heeft aangekondigd.

5.3 Wanneer de goederen door de klant worden afgehaald, stelt de verkoper de klant er eerst per e-mail van op de hoogte dat de door hem bestelde goederen klaar zijn voor

afhaling. Na ontvangst van deze e-mail kan de klant de goederen op afspraak met de

verkoper afhalen bij de vestiging van de verkoper. In dit geval worden er geen

verzendkosten berekend.

6) Aansprakelijkheid voor gebreken

In het algemeen zijn de wettelijke regelingen betreffende de aansprakelijkheid voor

gebreken van toepassing en in het bijzonder gelden er volgende bepalingen.

6.1 Voor klanten niet in het kader van een bedrijf of beroepsuitoefening (consumenten)

De consument moet het gebrek aan de gekochte zaak binnen twee maanden na

ontdekking van de schade melden aan de verkoper.

De verjaringstermijn voor klachten inzake gebreken bedraagt twee jaar vanaf het

melden van het gebrek.

6.2 Afgezien van de contractuele vorderingen tot schadevergoeding uit hoofde van de

afdelingen 9 en 10 van titel 1 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek bestaat er geen

aansprakelijkheid van de verkoper jegens de koper in verband met gevolgschade of

letselschade op grond van gebreken met betrekking tot de veiligheid van de gekochte

zaak (BW 6:186, BW 7:24). Dit geldt niet

wanneer de verkoper het veiligheidsgebrek kende of behoorde te kennen;

wanneer de verkoper de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of;

indien het gebrek door schade aan een andere zaak zoals bedoeld in BW 6:190

vermogensschade van minder dan 500,- euro heeft veroorzaakt.

7) Toepasselijk recht, bevoegde Rechter

7.1 Handelt de klant als consument zoals bedoeld bij punt 1.2, dan geldt voor alle

rechtsbetrekkingen van de partijen het recht van de Staat waar de klant zijn gewone

verblijfplaats heeft met uitsluiting van het VN-verdrag inzake internationale

koopovereenkomsten van roerende zaken en de plaats van de exclusief bevoegde

rechtbank voor alle geschillen op grond van deze overeenkomst richt zich naar de

woonplaats van de klant.

7.2 Handelt de klant als ondernemer zoals bedoeld bij punt 1.2, dan geldt voor alle

rechtsbetrekkingen van de partijen het recht van de Staat waar de verkoper zijn

hoofdkantoor heeft met uitsluiting van het VN-verdrag inzake internationale

koopovereenkomsten van roerende zaken en de plaats van de exclusief bevoegde

rechtbank voor alle geschillen op grond van deze overeenkomst richt zich naar de plaats

van het hoofdkantoor van de verkoper.

8) Informatie over de onlinebeslechting van geschillen

De EU-Commissie stelt op internet onder de volgende link een platform beschikbaar

voor de onlinebeslechting van geschillen: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van

geschillen op grond van verkoop- of dienstenovereenkomsten via internet, waarbij een

consument betrokken is.

Informatie betreffende de uitvoefening van het herroepingsrecht en modelformulier voor herroeping.

Consumenten hebben recht op een herroepingsrecht naar volgende maatstaf,waarbij de consument een natuurlijk persoon is die een rechthandeling aangaat voor doeleinden die voornamelijk noch aan zijn comerciële,noch aan zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven:

 

A. Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht

 

herroepingsrecht

U heeft het recht on binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.De herroepingstermijn is veertien dagen na de dag waarop u of een aangewezen derde, Die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt . Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen . U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen,van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorsponkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen , of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onmiddelijk en in ieder geval ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons in kennis hebt gesteld van de herroeping van deze overeenkomst, aan ons terug te sturen of te overhandigen. De termijn wordt in acht genomen, inden u de goederen voor afloop van de termijn van veertien dagen verstuurt. U draagt de rechtstreekse kosten van retourzending . U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard. de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen .

 

Uitsluiting of voortijdige beëindiging van het herroepingsrecht:

het herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een inviduele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

 

 

 

Privacyverklaring

Uw bezoek aan onze website doet ons genoegen en we willen u graag bedanken voor uw interesse in onze onderneming en onze producten. Bescherming van uw privacy bij het gebruik van onze website wordt door ons erg belangrijk gevonden. We willen u daarom graag in kennis stellen van onderstaande informatie.

 

1)Verzamelen , verwerken en gebruik van persoonsgegevens

In beginsel verzamelen wij geen persoonsgegevens van bezoekers van onze website .

Persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld wanneer u deze voor de uitvoering van een overeenkomst, het openen van een klantacount of in het kader een contactopname zelf aan ons doorgeeft, en deze gegevens worden zonder uwuitdrukkelijke toesteming uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en de verwerking van uw aanvragen. Na het einde van de overeenkomst blijven uw gegevens met het oog op toepasselijke belasting-en handelsrechtelijke bewaartermijnen opgeslagen,maar worden na afloop van deze termijnen gewist.

 

2)Doorgeven van persoonsgegevens

Door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst doorgegeven aan de met levering belaste transportonderneming, voor zover dit voor levering van de goederen noodzakelijk is,en uw betalingsgegevens geven we in het kader van afwikkeling van betalingen door aan de daarmee belaste kredietinstelling.

 

3)Cookies

Op deze website word gebruik gemaakt van zogenoemde "cookies",die ertoe dienen onze internetpagina's gebruikvriendelijker,efficiënter en veiliger te maken -bijvoorbeeld om het gebruik van en het navigeren door onze website te verbeteren. De cookies stelen ons in staat het aantal keren dat de website wordt aangeklikt en de algemene navigatie te meten. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen .Wij maken u erop attent dat enkele van deze cookies door onze server op uw computersysteem geplaatst worden. Het gaat daarbij in de regel om zogenoemde"sessie cookies" die zich daarvoor kenmerken dat ze bij het afsluiten van uw browser automatisch van uw hardeschijf worden gewist.Andere cookies blijven op uw computer aanwezig en stellen ons in staat uw computer bij uw volgende bezoek te herkennen ( zogenoemde permanente cookies). Uiteraard kunt u indien uw browser dit toelaat, cookies weigeren.Houdt er rekening mee dat  bepaalde functies van deze website  mogelijk niet of alleen beperkt gebruikt kunnen worden wanneer uw browser zodanig ingesteld is dat het plaatsen van cookies ( door onze website)geweigerd word.

 

4)Informatie over de rechten van de klant en contact

U heeft recht op kosteloze informatie over van u opgeslagen gegevens ,evenals zo nodig recht op rectificatie,afscherming of wissen van deze gegevens. Wanneer u verdere vragen heeft over verzamelen, verwerken of gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op ,Hetzelfde geldt voor verzoeken met betrekking tot informatie ,afscherming of wissen en rectificatie van uw persoonsgegevens, evenals voor herroeping van gegeven toesteming . De contact gegevens vindt u op onze website